Вие сте тук

Термини

ж

Агиографски текст, представляващ биографичен разказ за живота и подвизите на християнски светец от неговото раждане до смъртта му, представен в хронологическа последователност. За разлика от мъчението, което акцентира върху героичната смърт на светеца, житието описва житейските му подвизи и така задава идеала за християнско поведение. Литературната му форма варира – романс, исторически наратив, писмо, автобиографично повествование. По своята стилистика някои жития се доближават до ораторската...
По-общ термин: агиография
Автор: Мая Петрова
Терминът „апокрифно житие” обикновено се отнася към раннохристиянски дометафрастови мъчения, основани на легендарни предания, често отклоняващи се от агиографската норма, както и до неканонични текстове, посветени на библейски лица (срв. Житие на блажения апостол Петър, Мъчение на апостол Тома и др.) (Мочульский 1899; Новаковић 1895; Тихонравов 1863; Петканова 1978: 36-37; Народното четиво 1992: 178-201). В палеославистиката терминът не е ясно дефиниран и в последно време се избягва в съгласие...
По-общ термин: житие
Автор: Мая Петрова-Танева
Терминът се използва за обозначаване на ранни византийски жития, възникнали преди агиографската реформа на Симеон Метафраст през X в., или за житийни текстове с неясна датировка, характеризиращи се с простота на изказа, подчертана наративност и слаба риторичност. Този тип житийни четива, неусложнени от стилистична и композиционна гледна точка, към Х в. стават неприемливи за вкусовете на византийското общество и редица автори (напр. Йоан Зонара, Теодор Валсамон, Михаил Псел) ги описват като...
По-общ термин: житие
Автор: Мая Петрова-Танева
По обем краткото житие заема междинно място между пространното житие и проложното житие и представлява наратив, предназначен за прослава на християнски светец, съдържащ кратко описание на живота, смъртта, а понякога и посмъртните му чудеса. Често, но не задължително, насловът му включва календарната дата за отбелязване на празника на съответния светец. За разлика от проложното житие, което е част от сборници с богослужебна употреба (пролози или минеи), краткото житие обикновено се помества в...
По-общ термин: житие
Автор: Мая Петрова-Танева
Едно от 148-те пространни жития и мъчения, стилистично обработени от Симеон Метафраст и неговите ученици или написани според установения от него агиографски канон. Списъкът на творбите, които се свързват с името на Симеон Метафраст, все още подлежи на доуточняване (PG 114: 209-292; срв. Høgel 2002: 173-204). Във Византия след Х в. те се преписват както заедно, в състава на т.нар. Метафрастов менологийй (Метафрастов чети-миней) ‒ 10-томен свод с пространни жития и мъчения, подредени според...
По-общ термин: житие
Автор: Мая Петрова
Пространен по обем анонимен агиографски наратив, възникнал на основата на местни предания и легенди, близък до фолклорното повествование. Често бележи отклонения от агиографката композиционна и стилистична норма, което го сближава с т. нар. „апокрифно” житие (СЛЕР 2003: 190; Станчев 1985: 87). Въпреки че авторите може да принадлежат и към по-образованите слоеве на обществото, „народното” житие обикновено се възприема като част от низовата литература. То се характеризира с опростен,...
По-общ термин: житие
Автор: Мая Петрова-Танева
Кратко житие на светец, поместено в Простия или Стишния синаксар (пролог) или в Минея под датата на съответния празник, предназначено за всекидневното богослужение. Представя в сбита форма основните събития от живота на героя. Пред текста на житието се поместват (проложни) стихове от епиграматичен тип (дву- или тристишие), в което се отбелязват главният подвиг и датата на успението на светеца.
По-общ термин: житие
Автор: Ана Стойкова
Подробен агиографски разказ за живота на светец, предназначен за индивидуално или колективно извънцърковно четене от миряни или монаси (най-често в манастирската трапезария; понякога, ако текстът е по-дълъг – в рамките на няколко последователни дни). Композиционната форма на пространното житие е триделна – увод (за величието на героя, задачите на творбата, причините тя да бъде създадена); разгърната същинска житиеписна част, където в хронологическа последователност се излагат събитията от...
Автор: Мая Петрова