Вие сте тук

Термини

ф

Популярно богословско съчинение, съдържащо статии за реално съществуващи и митични животни, растения и камъни, чиито свойства и отличителни черти са разтълкувани в алегорично-символична форма като подобия на Христос, Църквата и християнския живот. Възникнал анонимно на гръцки език, Физиологът често се явява като псевдоепиграф. Известен е в три самостоятелни редакции: най-ранната и най-пространна от тях, наречена Александрийска, е възникнала в Александрия между средата на ІІ и началото на ІV в....
Автор: Ана Стойкова
Финалните (доксологични, славословни) формули са кратки клиширани фрази или цели изречения, последната дума, на които е ‘амин'. Те се поставят в самия край на наративната средновековна творба, с цел да обозначат формално завършека на текста и да заявят силата на християнския бог. При все че са известни като доксологични/ славословни/ формули, финалните формули са само една специфична част от многообразието на славословия, засвидетелствано в християнската литература. В тези формули най-често се...
Автор: Аделина Ангушева-Тиханова
1. Външна флексия, вж. окончание. 2. Вътрешна флексия. Изразяване на граматически значения с помощта на изменение на кореновия състав.
Автор: Андрей Бояджиев, Камелия Христова
Сборник (от лат. буквално “сбирка от цветя”, “цветосъбрание”), който представлява антология от извадки (ексцерпти) от произведенията на светите отци или откъси от класически християнски автори, предимно с екзегетично и дидактично съдържание. Терминът се използва за християнските антологии с догматичен характер за разлика от светските сбирки от гноми. Първоначалната същност на жанра е да се представят цитати от коментарите върху библейските книги, т.е. катени. По форма съществуват кратки...
По-общ термин: сборник
Автор: Анисава Милтенова, Ирина Кузидова
Един от трите вида антологии, в които палеографът от френски произход М. Ришар групира византийските флорилегии или сборниците с кратки извлечения. Другите два вида са съответно монашески и сакро-профанни. Названието на този вид флорилегий произлиза от името на съставителя (или инициатора) на тритомния сборник Ἡερά (Йера) – Йоан Дамаскин (VІІІ в.). Смята се, че по-вероятното място на възникване и първоначално разпространение на Йера е Палестина, а не Константинопол. Основни източници, от които...
По-общ термин: флорилегий
Автор: Ирина Кузидова-Караджинова
Сбирки със сентенции, апофтегми, анекдоти и поучения, съставени от монаси и предназначени за монашеска аудитория. Тяхната мъдрост е е почерпана преди всичко от патериците, от аскетическите capitula (главизни), житията на светците и големите класици на византийската духовност. Доникейски автори почти липсват в съдържанието им, а от златния ІV в. на християнската мисъл присъстват най-вече св. Йоан Златоуст и св. Василий Велики. Средата на ХІ в. се сочи като  време на поява и разцвет на...
По-общ термин: флорилегий
Автор: Ирина Кузидова-Караджинова
Сбирки от сентенции, апофтегми и кратки поучителни извлечения с християнски и античен произход. Подборът на християнските кратки жанрове на мъдростта в тях е базиран на вече готови корпуси като дамаскиновите флорилегии, а езическите ползват Стобей (V в.), т.нар. гномически поети като Менандър, Мосхион, Теогнис, седемте мъдреци и др. Към важни ръкописни сбирки, които служат за градиво на светските подбори, могат да се добавят и Gnomologium byzantinum [познат още като Демокрит-Изократ-Епиктет],...
По-общ термин: флорилегий
Автор: Ирина Кузидова-Караджинова
Фонемата (от гр. φώνημα `звук`) е най-малката звуково неделима смислоразличителна част от думите и морфемите. В речта всяка фонема е представена с различен брой звукове, които се наричат варианти (алофони). При замяната на една фонема с друга се получава друга дума – напр. `бал`, `бял`, `бил` и т. н. Bibliography of Linguistic Literature
По-общ термин: фонология
Автор: Андрей Бояджиев, Камелия Христова
Фонетиката е езиковедска дисциплина, която изучава звука, неговия строй, както и звуковите промени в думите. Тя може да бъде описателна (синхронна), историческа (диахронна, еволютивна), сравнителна (компаративна), съпоставителна (контрастивна) и др. От гледна точка на подходите на изучаването може да се дели на артикулационна и акустична.  Bibliographi of Linguistic Literature
Автор: Андрей Бояджиев, Камелия Христова
По-общ термин: фонология
Автор: Андрей Бояджиев
Фонологията е езиковедска дисциплина, която се занимава с изучаването на организацията и употребата на фонемите в естествените езици. Bibliography of Linguistic Literature
Автор: Андрей Бояджиев, Камелия Христова
1. Част от ръкопис (кодекс), който е запазен частично. Много често по време на събираческия период (XVIII – XIX в.), когато са се формирали съвременните сбирки в различните книгохранилища и архиви от средновековните кодекси са били отделяни различни части. В славянската традиция най-много фрагменти се съхраняват днес в сбирките на Порфирий Успенски, Виктор Григорович, П. Сирку. Понякога части от един и същи ръкопис могат да се открият в няколко книгохранища и сбирки, както е случаят със...
Автор: Андрей Бояджиев