Вие сте тук

Библиография

Експортирай 92 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Ключова дума is съпоставителни изследвания  [Отмени всички филтри]
2010
Mostrov, Vasil, авт . 2010. Syntactic features of inalienable possesion in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive Linguistics 35. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 23.
2009
Laskova, Vesselina, авт . 2009. A comparative analysis of the English and Bulgarian participles with a view to their categorial status. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 34. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–24.
Valma, Eleni, авт . 2009. Etude morphosémantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 34. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–40.
Георгиева, Валентина, авт . 2009. Полисемия в българската и английската военноморска терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 34. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 21–35.
Холанди, Райна, авт . 2009. Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 34. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–22.
Ницолова, Pyceлина, авт . 2009. Социолингвистични промени при предаване на чужда реч в българския печат през последните две десетилетия в съпоставка с полския печат. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 34. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–20.
2008
Tenev, Ivan Y, авт . 2008. Deverbal nominalization in Swedish and Norwegian. Nomina actionis and nomina acti. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 33. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–24.
2004
Вагнерова, Марта, авт . 2004. Возможности семантической реализации одной трехкомпонентной структурной модели в сопоставительном русско-чешском плане. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 26–33.
Стоянова, Елена, авт . 2004. Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *e в българския и хърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–17.
Васева, Иванка, авт . 2004. Полупряката реч в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–25.
Попова-Велева, Иванка, авт . 2004. Полупряката реч в италианския език (с оглед и на други романски езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–16.
Голосова, Татьяна, авт . 2004. Специфика внешнетемпоральной транспозиции в русском и украинском художественном тексте. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–27.
Попов, Борислав, авт . 2004. Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–23.
Воян, Катажина, авт . 2004. Явление омонимии и сравнительное языкознание (на материале русского, польского и финского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 24–35.
2003
Tincheva, Nelly, авт . 2003. Analyzing English-Language and Bulgarian-Language Political Speeches. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 49–59.
Savova, Slavka Simeonova, авт . 2003. El español y el búlgaro: dos lenguas posesivas, subjetivas e .. irresponsables. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 30–37.
Bagasheva, Alexandra, авт . 2003. On the Semantics of some Types of Event Construal in English and Bulgarian. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–24.
Аврамова, Цветанка, авт . 2003. Основни тенденции при образуването на префиксални съществителни в българския и чешкия език в края на ХХ век. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–42.
2002
Алексова, Василка, авт . 2002. Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 27. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 16–58.
2000
Alff, Violetta, авт . 2000. Der Artikel im Deutschen und Bulgarischen. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 25. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 62–85.
Mihov, Nicola\"ı, авт . 2000. Problèmes de la concurrence entre les connecteurs temporels les plus employés en fran{\c c}ais et en bulgare contemporains. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 25. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–32.
Franks, Steven, авт . 2000. Заметки о числительных в славянских языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics ХХV. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–32.
Алексова, Василка, авт . 2000. Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 25. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 33–61.
1999
Христофорова, Албена, авт . 1999. Журналистическата фразеология в сърбохърватския и в българския език, семантични и функционални аспекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 24. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 12–25.
Стоева, Тотка, авт . 1999. Структурные и просодические характеристики новых сложных слов болгарского и русского языков с компонентами интернационального характера. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 24. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–11.