Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7339 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Filter is   [Отмени всички филтри]
2013
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2013. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Том 10. Месец юни. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2013. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Том 11. Месец юли. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
Шушлина, Весела, авт . 2013. Функции на обръщението. Българска реч 19. (Българска Реч). 42 – 49.
Божанкова, Ренета, авт . 2013. Хоризонти на дигиталната литература. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Мирчева, Елка, авт . 2013. Ценен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
Парижкова, Любомира, авт . 2013. Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие 4. (Образование И Технологии. Иновации В Обучението И Познавателното Развитие). 307–314. http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf.
Харалампиев, Иван, авт . 2013. Чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева (18.I.1920–25.VIII.2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика 37(1). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–121.
Васильева, Евгения, авт . 2013. Язык и слово в представлениях западных теолингвистов. Вестник Иркутского государственного лингвистического университетa. (Вестник Иркутского Государственного Лингвистического Университетa). 128–133. http://www.islu.ru/files/2013/vestnik_no223_2013.pdf#page=127.
2012
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 2012. 1100 години от смъртта на свети Наум Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 79–85.
Илиева, Татяна, авт . 2012. Ad honorem проф. д.и.н. Боряна Велчева. Българска реч 18. (Българска Реч). 68–71.
Муканова, Поли, авт . 2012. Amor fati. Кюстендил: Народно читалище „Зора“.
Vakareliyska, Cynthia M, авт . 2012. Archaic Constantinople Typikon Commemorations in the Menologion to Apostolus De{\v c}ani-Crkolez Nr 2. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 92–103.
Danylenko, ii, Andr, авт . 2012. Auxiliary Clitics in Southwest Ukrainian: Questions of Chronology, Areal Distribution, and Grammaticalization. Journal of Slavic linguistics. (Journal Of Slavic Linguistics). 3-34.
Searby, D, авт . 2012. Byzantine “Encyclopedism”, Sacro-Profane Florilegia and the Life of Saint Cyril Phileotes. В , ΔΩΡΟΝ ΡΟΔΟΠΟΙΚΙΛΟΝ. Studies in Honour of Jan Olof Rosenqvist, 197-209. (Δωρον Ροδοποικιλον. Studies In Honour Of Jan Olof Rosenqvist). Uppsala.
Prada, L., авт . 2012. Classifying Dreams, Classifying the World: Ancient Egyptian Oneiromancy and Demotic Dream Books. В , Current research in Egyptology 2011 : proceedings of the twelfth annual symposium : which took place at Durham University, United Kingdom, March 2011, 167–177. (Current Research In Egyptology 2011 : Proceedings Of The Twelfth Annual Symposium : Which Took Place At Durham University, United Kingdom, March 2011). Oxford: Oakville : Oxbow books.
Paggio, Patrizia & Costanza Navarretta, авт-ри . 2012. Classifying the Feedback Function of Head Movements and Face Expressions. В , Multimodal Corpora: How Should Multimodal Corpora Deal with the Situation?, 34 – 38. (Multimodal Corpora: How Should Multimodal Corpora Deal With The Situation?). Luxembourg: European Language Resources Association.
Language Resources and Evaluation Conference
Bakalova, Elka, авт . 2012. Cults and Relics: The Relics of the Saints and Their Role in Medieval Cultures. В , In Stolis Repromissionis: Светци и святост в Централна и Източна Европа, 313‒324. (In Stolis Repromissionis: Светци И Святост В Централна И Източна Европа). София: Импресарско-издателска къща.
Dimitrova-Vulchanova, Mila, авт . 2012. Diachronic Slavonic syntax: Gradual changes in focus (review). Journal of Slavic linguistics. (Journal Of Slavic Linguistics). 299–309.
Spary, Emma, авт . 2012. Eating the Englightenment. Food and the Science of Paris. Chicago, London: The University of Chicago Press.