Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7339 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Filter is   [Отмени всички филтри]
2013
Желязкова, Веселка & Нели Ганчева, авт-ри . 2013. Приложение на информационните технологии в палеославистиката. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 126–136.
Ганчева, Нели, авт . 2013. Проблеми на автоматизацията на кирило-методиевската библиография. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–14.
Статията е публикувана и в електронното списание Littera et Lingua 11 (2014), 1-2.
Мурдаров, Владко, авт . 2013. Професор Любомир Милетич и Славянският семинар. Българска реч 19. (Българска Реч). 15–19.
Холиолчев, Христо, авт . 2013. Ръст и растеж. Българска реч 19. (Българска Реч). 111 – 112.
Стойкова, Ана, авт . 2013. Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат: още по въпроса за едноименните светци. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–22.
Войчеховска, Юстина, авт . 2013. Семантичен анализ на понятието майка. Българска реч 19. (Българска Реч). 67–70.
Витанова, Марияна, авт . 2013. Семантичните диалектизми в българските говори. Българска реч 19. (Българска Реч). 41–44.
Милтенова, Анисава, авт . 2013. Сказание о двенадцати снах царя Шахиншахи: новые данные. Христианский Восток. На основе материалов международной конференции «Интерпретация текста в культуре Христианского Востока: перевод, комментарий, поэтическая обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011) ХІІ(6). (Христианский Восток. На Основе Материалов Международной Конференции «Интерпретация Текста В Культуре Христианского Востока: Перевод, Комментарий, Поэтическая Обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011).
Тасева, Лора, авт . 2013. Славянските езици, писменост и книжнина в диахронен и синхронен план (Роланд Марти на 60 години). Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97–110.
Славова, Татяна, авт . 2013. Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Резюме на английски.Страница за книгата в сайта.
Минева, Евелина, авт . 2013. Службите за света Петка в гръцките кодекси от колекцията на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” . В , Международна научна конференция „Културният диалог между Изтока и Запада = Годишник на СУ ЦСВП, vol. 98 (17), 299-307. (Международна Научна Конференция „Културният Диалог Между Изтока И Запада = Годишник На Су Цсвп). София.
Стоянова, Надежда, авт . 2013. Смъртта и времето (Лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies).
Автореферат.
Тишева, Йовка, авт . 2013. Структура на разговора. Българска реч 19. (Българска Реч). 11 – 19.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова, авт-ри . 2013. Текстове плюс. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Кенанов, Димитър, авт . 2013. Теодор Дафнопат и текстологията на Симеоновия „Златоструй“. В , Преславска книжовна школа, vol. 13, 101–116. (Преславска Книжовна Школа). Шумен.