Вие сте тук

житие проложно

Синоними: 
житие синаксарно
Препратка към термин: 
Автор: 
Ана Стойкова

Житие проложно на св. Петка Търновска (Параскева Епиватска), първо

Заглавие: ориг. Вь тьжде д҃нь с҃тые и прѣп(д)бные Параскевие.

(В този ден (14 октомври – б.а.) света преподобна Параскева)

Начало: Сїа с҃таа и прѣп(д)бнаа Параскевїи. бысть ѿ вьси Епиватемь. наричемѣ ѿ града Каликратїе.

Житие проложно на св. Петка Търновска (Параскева Епиватска), първо

вь (т)ж(д)е д҃нь ст҃ые и пр(ѣ)по(д)бные Параскевиѥ

служебен миней Дечани-Црколез № 6, лл. 73б-75а

Сїа ст҃аа и прѣпо(д)бнаа Параскевїи. бы(с) ѿ вьси Епиватемь наричемѣ ѿ гра(д) Каликратїе. дьщи б҃лговѣрьнѹ родителю. ни числомь богати, ни ѡбласти имѹщихь. ниже пакьї нищетою страж(д)ѹщихь.

Житие на св. Иван Рилски от Стишния пролог (първо)

Проложното житие на св. Иван Рилски от Търновската редакция на Стишния пролог (с най-ранен препис от XIV в.) се намира под датата 19 октомври. Възниква в Търновската книжовна школа от неизвестен автор не по-рано от първата половина на XIII в. През посоченото столетие в манастирите и скрипториите в Търново – столицата на Втората българска държава се създават т.нар. търновски литературни цикли: агиографски, химнографски и летописен. Творбите са посветени на култовете на известните български светци-покровители Иван Рилски, Петка Търновска, Иларион Мъгленски, Михаил Воин и други.

Житие на св. Иван Рилски от Стишния пролог (първо)

Въ тъж (д)е дн҃ъ памѧ(т) прп(д)бнаго о(т)ца нашего Іѡанна рьілскааго

Стишен пролог за септември–февруари от 1368/76, БАН 73, 86а-88б

Ст҃ыи и прп(д)б҃бныи ѿцъ нашъ Іѡанъ. великыи въ постницѣ(х). бѣше ѹбо ѿ прѣдѣлъ славнааго града срѣдечьскааго. ѿ села нарицаемаго Скрино. въ цр(с)тво хѡ҃любивааго Петра цр҃ѣ блъгарскаго. а гръчьскаго Костантина Диѡгена. рѡдителѣ имыи блгочъстива. и не ѕѣло бѡгата. племене блъгарскааго. рѡдителема же егѡ ѿше(д)шема ѿ житїа. съи же добродѣтѣлъ ѿ младыи(х) нѡктеи въꙁлюбивь. въсѣ ѡставшаа емѹ ѿч҃скыѧ чѧсти. нищїимь и маломѡщнымъ раꙁдавь. сам же въсприемъ мнишскыи ѡбраꙁъ, ѿ ѿечства своего иꙁыде.

Житие на св. Кирил от Простия пролог

Кратко агиографско произведение, помествано в Простия (нестишен) синаксар (пролог) под дата 14 февруари. Творбата съдържа някои моменти, заимствани от Пространното житие на светеца – съня за премъдростта София, високото му образование, трите мисии, в които взима участие, създаването на славянската азбука, както и множество легендарни елементи, които се срещат само тук – как Кирил убива еретика Замбрий по време на Моравската мисия, покръства българите, става епископ на град Канаон, където умира в дълбока старост и е погребан.

Житие на св. Кирил от Простия пролог

Февралѧ д҃і. Въ тъжь дьнь памѧть преподобнаго отца нашего Кюрила философа и ѹчителѧ словѣньска.

Въ Селѹньстѣмь градѣ бѣ ѥтеръ добророденъ мѹжь именемь Левъ, саном же сотникъ, от негоже роди сѧ блаженыи Кирилъ. Егда же бысть ꙁ҃ лѣтъ отрочище, видѣ во снѣ, ꙗко нѣкы воѥвода събра всѧ дѣвица и повелѣ Кюрилови от всѣхъ иꙁбрати собѣ ѥдину. Онъ же избравъ ѥдинy собѣ именемъ Софью и въставъ от сна, сказа си отцю и матери. И глаголаста ѥму родителѧ ѥго: храни чадо, ѥже видѣ; воѥвода бо ангелъ ѥсть божии, а дѣвица мудрость ѥсть божиꙗ, но да ти бѹдеть чадо сестра.

Житие на св. св. Кирил и Методий от Простия пролог

Оригинално старобългарско агиографско произведение, създадено за нуждите на всекидневното богослужение и поместено в Простия (Нестишния) пролог под дата 25 август. Според заглавието е посветено на паметта на двамата славянски първоучители Кирил и Методий, но всъщност разказва само за Методий. Смята се, че това е най-ранният опит в старобългарската литература за написване на кратко житие за целите на богослужението.

Житие на св. св. Кирил и Методий от Простия пролог

в ть(ж) д͠не памѧ(т) вь сты(х) по истинѣ прѣп(д)бною ѡцѹ н͠шею и ар(х)иѥп(п)ѹ. моравьскою костандина нарицаѥмааго кирила философа. и методиꙗ бра(т) ѥго. ѹчителѣ сѫща словѣньскомѹ ѫꙁыкѹ и творить же сѧ памѧ(т) ѥю .ꙅ҃. априлѣ м(с)ца и велми цр͠кви праꙁнѹѥть

Лесновски пролог (САНУ 53), л. 315б-316а

Сыи ѹбо бл͠женыи и прѣпо(д)бныи ѡ͠ць н͠шь методиѥ. ар(х)иѥп(с)пь вышнаѧѫ моравы. бра(т) сѫщь прѣпо(д)бнааго кирила философа. прьвааго ѹчителѣ словѣньскы(х) книгь. ро(д)мь сѫща солꙋнѣнина. бѣ же сыи методиѥ сь своимь братомь. вь срацынѣхь и коꙁарѣхь ѹчѧ ѩ симь православнѣи вѣрѣ. прошедша же всѧ прѣж(д)е ре(ч)ныѫ ꙁемлѧ. и вь моравѣ наѹчьше ѹченикы и поѥмша ѫ в римь идоста. римлѣне же дѣло ѥю с͠то и ап(с)лко нарекше. п(о)ставишѫ преꙁвитерѫ словѣньскыѫ. ѹченикы. абиѥ же по чинѹ. бл͠женыи кириль андриꙗнь же папежь римьскы. постави и ар(х)иѥп(с)па. бл͠женааго методиꙗ.

Житие на св. Методий от Простия пролог

Маіѧ аi. Въ тьжь дьнь памѧть прѣподобнаго отца нашего Мефодиꙗ, ѥпископа Моравьскаго

ГИМ, Усп. 3, 1405 г. – Теодоров-Балан 1934: 38-39

Прѣподобныи отець нашь Мефедии бѣ от града Селѹньскаго, от сановитѹ и богатѹ родителю рожии сѧ, отца Льва и матери Марiи. Бѣ же изъ ѹности ѹноша мꙋдръ бесѣдою, крѣпокь тѣломь. Тѣмь и знаѥмь бѣ цареви: имѣꙗше ѥго царь всегда предъ собою.

Ѥгда же бысть в͠і лѣть постави ѥго кнѧземь въ Словѣнѣхъ. И пребывъ тамо і҃ лѣть, извыче ꙗзыкь словеньскыи. И помысливь скороминѹщеѥ житиѥ вѣка сего и долгоѥ грѣшныхь мѹчениѥ, и ѹмили сѧ въ страхь божии, положивъ ѧсанъ кнѧжениꙗ предь царемь, и шедь на Алумьбескѹю горꙋ, и бысть мнихъ.