Вие сте тук

сборник със смесено съдържание

Препратка към термин: 
Автор: 
Анисава Милтенова

Въпроси на Йоан Богослов към Авраам за праведните души

Въпросите на Йоан Богослов към Авраам са съчинение, преведено на старобългарски от гръцки вероятно ХІ-ХІІ век. В описанията са отбелязани два преписа на 4 Ap. Apoc. John в гръцки ръкописи, които са следните: (1) Cod. Athon. Cutlumus No. 176, 1438-39, f. 179v-183v и (2) Cod. 1007, Fonds principal, Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE), Athens, 15th-16th c. ff. 171-176. Означава се в медиевистиката като четвърти вариант на Апокалипсиса на Йоан Богослов (4 Ap. Apoc. John), представляващ отделно произведение.

Въпроси на Йоан Богослов към Авраам за праведните души

Протлькованїе ѡ Адамѣ. иѡ҃ (sic!) бг҃ословце. на паскѫ ч(т)ет (с)ѧ. ги҃ бл҃сви ѿче.

Ръкопис № 433 (Панагюрски), ХVІ в., НБКМ, София, л. 117а-125а

(117а)

(1) Вьзиде г҃ь на горѫ. елеѡньскѫѧ сь оученїки своими. и р(ч)е имъ. гл҃ѫ се азь ѿхож(д)ѫ ѿ ва(с) на нб(с)о. и адама вьзвож(д)ѫ. сь собоѫ. и еже сѫ били с нимь. вь навехь. и гл҃а аврамоу. авраме тебѣ прѣдаѫ дшѫ. разлѫчати на двое на нб҃о праведнїѫ. а грѣшниѫ вь адь.

Евангелие Томино

Апокрифно новозаветно преводно съчинение, известно под название "Детство Иисусово" или "Детство Христово". В апокрифа от името на апостол Тома се разказва за детството на Иисус Христос с конкретни случки и детайли. В поредица от отделни епизоди малкият Иисус е описан като необикновено дете, което има дарбата да прави чудеса (да лекува, да оживява направени от глина птици и др.), но проявява необуздана властност, жестокост и отмъстителност, като сурово наказва оскърбителите си.

Евангелие Томино

Дѣтьство Га҃ нашего како расте и чюдеса твораше по все дны расто(м) о(ч) бл҃сви

Ръкопис № 309 (Беляковски) от втората половина на ХVІ в. НБКМ, София, л. 56б–68б

Азь Ѳома исл҃ьтенинь еже о(т) езыкь братіе. вѣдити дѣйствіа ꙗко сьтвори веліе чюдо Гь҃҃ нашь  Їс҃ Хс҃ рож(д)еисе. вь странѣ иже нарицаетсе Виѳлѣемъ въ градѣ Назарета. Їс҃ꙋ бывшꙋ е҃. лѣтъ. играше съ отрочетѣ(м) евреиским. ꙗко дѣти. Текꙋщи нѣкаа рѣчица и сьбра Їс҃ вѣке (?) чисто. и абіе мла(д) слово(м) твораше се. и вьзе(м) брѣніе и сьтвори. ві҃. птичиць. бѣше сꙋбота егда твораше Їс.҃ птице. и много бѣ дѣти еврейскіе играе сь ни(м). видѣв же единь ѿ юдеи иже твораше Їс҃ в сꙋботꙋ. иде и възвѣсти о҃цꙋ его Їосифꙋ. гл҃е. се отрокъ твои играетъ тамо въ речици.