You are here

Biblio

Export 7258 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2014
Атанасова, Д.. 2014. Приспособяване на светостта (Martyrium S. Arethae et sociorum и неговите южнославянски контексти). In , Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych, vol. Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne, 9, 33-52. (Słowiańska Mozaika Kultur Wobec Historii (Nie)Tolerancji I Waśni Religijnych). Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda.
Парижкова, Любомира. 2014. Проучване на буккросинг зони в България. В: .. In , Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Сборник. 1–2 ноември 2013, 177–183. (Общество На Знанието И Хуманизмът На Ххі Век. Сборник. 1–2 Ноември 2013). София: За буквите – О писменехь.
Риболов, Светослав. 2014. Пътят на вселената в богословската визия на Климент Александрийски, Ориген и Евагрий Понтийски. In , Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци, 167-188. (Традиция И Контекст В Богомислието На Гръцките Отци).
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.
Миклас, Хайнц. 2014. Синайский глаголический псалтырь Димитрия. Старобългарска литература 49-50. (Старобългарска Литература). 11-27.
Йовчева, Мария. 2014. Старобългарският служебен миней. София: Издателски център "Боян Пенев".
Кънчева, Павлина. 2014. Съвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние). In , Езикът във времето и пространството, 151 – 157. (Езикът Във Времето И Пространството). София: Международно социолингвистическо дружество.
Тачева, Виолета. 2014. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. In , Езикът във времето и пространството, 72 – 83. (Езикът Във Времето И Пространството). София: Международно социолингвистично дружество.
Петков, Георги & Мария Спасова. 2014. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Vol. 12. Месец август. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
Зимел, Георг. 2014. Фрагментарният характер на живота. София: КХ - Критика и хуманизъм.
Попов, Константин. 2014. Човекът е винаги в сегашното. Българска реч 20. (Българска Реч). 5 – 6.
2013
Pallasová, Eva. 2013. Altkirchenslavische Übersetzungsäquivalente griechischer Ausdrücke der Möglichkeit und Notwendigkeit. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 64–78.
Šimičić, Lucija, Peter H. Houtzagers, Anita Sujoldžić & John A Nerbonne. 2013. Diatopic Patterning of Croatian Varieties in the Adriatic Region. Journal of Slavic linguistics. (Journal Of Slavic Linguistics). 259–302.
Тилев, Енчо. 2013. “Die Rhodoрemundarten” в превод на български език. Българска реч 19. (Българска Реч). 37–40.
Prada, L. 2013. Dreams, Bilingualism, and Oneiromancy in Ptolemaic Egypt: Remarks on a Recent Study. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 184. (Zeitschrift Für Papyrologie Und Epigraphik). 85-101. https://www.jstor.org/stable/23849917?seq=1#page_scan_tab_contents.
Grosu, Alexander & Susan Deborah Rothstein. 2013. Helen Trugman In Memoriam. Journal of Slavic linguistics. (Journal Of Slavic Linguistics). 207-209.
Čiževskij, Dmitrij. 2013. History of Russian Literature. From the Eleventh Century to the End of Baroque. Slavistic Printings and Reprintings . (Slavistic Printings And Reprintings ). De Gruyter Mouton.