You are here

Biblio

Export 7339 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2013
Fitneva, Stanka A. 2013. Review: Single and double clitics in adult and child grammar by Teodora Radeva-Bork. Journal of Slavic linguistics. (Journal Of Slavic Linguistics). 311–315.
Tsedryk, Egor. 2013. Review: The syntax of Russian by John Frederick Bailyn. Journal of Slavic linguistics. (Journal Of Slavic Linguistics). 341–357.
Dall’Aglio, Francesco. 2013. The Second Bulgarian Kingdom and the Latin Empire of Constantinople: A General Overview. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 109–117.
Janda, Laura A & Ol’ga N Ljashevskaja. 2013. Semantic Profiles of Five Russian Prefixes: po-, s-, za-, na-, pro-. Journal of Slavic linguistics. (Journal Of Slavic Linguistics). 211–258.
Biliarsky, I. 2013. The Tale of the Prophet Isaiah: The Destiny and Meanings of an Apocryphal Text. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450. Vol. 23. (East Central And Eastern Europe In The Middle Ages, 450-1450). Leiden: BRILL.
Пацева, Мирена. 2013. Акцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies).
Дерменджиева, Надежда. 2013. Без упойка. Нова проза. (Нова Проза). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Тилков, Димитър & Тодор Бояджиев. 2013. Българска фонетика. 5th ed. София: Софийски университет.
Попов, Константин. 2013. Българското слово. Българска реч 19. (Българска Реч). 5 – 7.
Мичева, Ваня. 2013. В памет на проф. Евгения Ивановна Дьомина. Българска реч 19. (Българска Реч). 103 – 107.
Захариева, Йорданка. 2013. В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. In , Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ, 660–669. (Сборник С Доклади От Х Юбилейна Научна Конференция С Международно Участие От 1 Ноември 2012, Унибит). София: За буквите – О писменьхь.
Пенкова, Пиринка. 2013. Две богословски концепции и техните граматически регистри в преславската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 15–29.
Радева, Василка. 2013. Достойно присъствие в езиковедската наука. Българска реч 19. (Българска Реч). 5–8.
Крысько, Вадим. 2013. Древнеславянский канон первоучителю Кириллу: песнь седьмая. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 30–88.
Парижкова, Любомира. 2013. Държавна политика за стимулиране на четенето в България. In , Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ, 51–66. (Книгата – Нашето По-Смислено Настояще : Сборник С Доклади От Форума "дни На Книгата И Авторското Право В Унибит). София: За буквите – О писменехь.