You are here

Biblio

Export 7258 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2013
Захариева, Йорданка. 2013. В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. In , Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ, 660–669. (Сборник С Доклади От Х Юбилейна Научна Конференция С Международно Участие От 1 Ноември 2012, Унибит). София: За буквите – О писменьхь.
Пенкова, Пиринка. 2013. Две богословски концепции и техните граматически регистри в преславската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 15–29.
Радева, Василка. 2013. Достойно присъствие в езиковедската наука. Българска реч 19. (Българска Реч). 5–8.
Крысько, Вадим. 2013. Древнеславянский канон первоучителю Кириллу: песнь седьмая. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 30–88.
Парижкова, Любомира. 2013. Държавна политика за стимулиране на четенето в България. In , Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ, 51–66. (Книгата – Нашето По-Смислено Настояще : Сборник С Доклади От Форума "дни На Книгата И Авторското Право В Унибит). София: За буквите – О писменехь.
Найденова, Десислава. 2013. Евреите в каноничноправните текстове (ръкопис З-I-63 и З-I-68 от сбирката на Груич в Музея на Сръбската православна църква в Белград). In , Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов, 319–330. (Средновековният Българин И „Другите“. Сборник В Чест На 60-Годишнината На Проф. Дин Петър Ангелов). София.
Желтов, Михаил. 2013. Евхологий . In , Православная энциклопедия, vol. 17, 699-700. (Православная Энциклопедия). Москва: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». http://www.pravenc.ru/text/187952.html.
Димитрова, Славея. 2013. Езиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski".Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski".faculty Of Slavic Studies).
Бояджиев, Тодор. 2013. Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска ре 19. (Любомир Милетич. Българска Реч). 5–14.
Абаджиева, Магдалена. 2013. Езикът на павликянската книжнина от XVIII в.. Български език 40. Приложение. (Български Език). 262 – 273.
Сталянова, Надежда. 2013. Езикът на съвременния протест. Българска реч 19. (Българска Реч). 69 – 74.
Кузидова, Ирина. 2013. Житието на св. Иларион Велики в южнославянските староизводни чети-минеи. In , Wiener Slawistischer Almanach, vol. Sonderband 82, 123–133. (Wiener Slawistischer Almanach). München - Berlin - Wien.
Турилов, Анатолий. 2013. Житийная литература. In , Православная энциклопедия, vol. 19, 283-345. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/182317.html.
2013. Житийная литература. In , Православная энциклопедия, vol. 19, 283-345. (Православная Энциклопедия). http://www.pravenc.ru/text/182317.html.
Иванова, Климентина. 2013. Житийная литература. Болгарская. In , Православная энциклопедия, vol. 19. (Православная Энциклопедия). http://www.pravenc.ru/text/182317.html.
Трендафилова, Алиса. 2013. За някои аспекти на фактора статус в речевата акомодация. Алманах „Българска украинистика“ 3. (Алманах „Българска Украинистика“). 87 – 103. http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Almanah_3.pdf.