You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author [ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
7
Василева, Радка. 1995. 70 години от основаването на Катедрата по романска филология към Софийския университет. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 137–138.
6
Мусакова, Елисавета. 1998. 65-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–110.
4
Грозева, Мария. 2008. 42-ри лингвистичен колоквиум Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalitat. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 33. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–128.
Рикев, Камен. 2003. 40 години Летен семинар по български език и култура. Българска реч 9. (Българска Реч). 48–51.
3
Катуш, Елвира. 1987. 35-годишният юбилей на българистиката в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 124–125.
Иванова, Диана. 2008. 30 години словакистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 33. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 125–126.
1
Цанева, Милена. 2000. 150 години от рождението на Иван Вазов. Българска реч 6. (Българска Реч). 13–15.
Тотоманова, Анна-Мария. 2012. 1100 години от смъртта на свети Наум Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 79–85.
Велинова, Милена. 1994. 108-а конференция на Американската асоциация за съвременни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 19. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 133–134.