You are here

Biblio

Export 14 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Христова-Шомова, Искра  [Clear All Filters]
2013
Христова-Шомова, Искра. 2013. Новаторско изследване в областта на старобългарския синтаксис. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–122.
2009
Христова-Шомова, Искра. 2009. Mедиевистът в зряла възраст – Красимир Станчев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 33. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 68–77.
2004
Христова-Шомова, Искра. 2004. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. . Vol. 1. Изследване на библейския текст. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
2000
Христова-Шомова, Искра. 2000. Богословският термин ὑπόστασις и неговите преводи. In , ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ, или Античност и хуманитаристика, 282–292. (Συμποσιον, Или Античност И Хуманитаристика). София: Сонм.