Вие сте тук

разказ за намиране / пренасяне на мощи

Препратка към термин: 
Автор: 
Мая Петрова

Рилска повест на Владислав Граматик

Оригинална литературна творба за пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рилския манастир. Автор на повестта е Владислав Граматик. Произведението представлява продължение на Житието на Иван Рилски от Патриарх Евтимий. Запазена е в три преписа: Рилски панегирик, съхраняван в библиотеката на Рилския манастир, сигнатура 4/8, от 1469; препис на монах Мардарий Рилски от неговия панегирик от 1483 г., и препис от ХVІІ в., съхраняван в Зографския манастир на Света гора. Тук е транскрибиран текстът от изданието на Б. Христова.

Рилска повест на Владислав Граматик

Рилски панегирик от 1479 г. (автограф на Владислав Граматик), сбирка на Рилския манастир,сигнатура: Рила 4/8

         I. Врѣ́мени же по си́хъ мнмошъ(д)нюу ꙋбѡ̀ не ма́лѹ. и҆ чю́десемь та́ко прѣсла́внымь и҆ и҆сцѣлѥнїемь. ѹ прп(д)бнаго рак҇ы съдѣвающим се. гръкѡм же крѣпкѹ абїе и не прѣмѣнителнѹ и блъгарѡмь меж(д)ѹ собою съдръжещимь рать. бѹрю въз(д)вижеть и метежь непостоаньнь иже ѿ начела съмиренїю ратникъ, на въсе страны сѹщее гръчьскаго цр(с҃)тва и области блъгарскые и начелства же сръбскаго. и иные кѹпно въсе окръсть ихь къ сѣверѹ и западꙋ сущее страны. персе безбожнѣишее съ мнѡгы(м) нагльство(м). и разсверѣпѣнїе(м) съ вьстока подвигь.

Разказ за пренасяне на мощите на св. Иларион Мъгленски

Разказът за пренасяне на мощите на свети Иларион Мъгленски (проложно житие или проложен разказ) от Търновската редакция на Стишния пролог с най-ранен препис в БАН 73 от XIV в. се намира под датата 21 октомври. Авторът е неизвестен. Има летописен характер и е важна част от култовете на светците покровители и застъпници на престолния град Иван Рилски, Петка Търновска, Михаил Воин и други. На 21 октомври 1204 или 1206 г. цар Калоян (1196‒1207) пренася мощите на св.

Разказ за пренасяне на мощите на св. Иларион Мъгленски

Въ тъж(д)е дн͠ъ• прѣн(с)енїе мꙍщемъ ст͠го Иларїꙍна еп(с)кпа меглинскаго

Препис в ръкопис от Архива на БАН 73, стишен пролог за септември−февруари от 1368/76, л. 91а–91б

Цр(с)твоуѧщꙋ Калоїꙍанꙋ цр͠ю бльгарскꙍ(мꙋ)· братꙋ старааго Асѣнѣ цр͠ѣ· и прѣѧвшꙋ гръчскѫѧ землѧ ѳракъ · македꙍнїѧ · неадѫ и еладѫ · и доше(д)шꙋ дꙍ гра(д) · мегленскааго‚ н прѣемъ то(г) града ꙍбрѣте ракѫ прп(д)обнаго еп(с)кпа Иларїꙍна· и бж(с)твноѧ ревнꙍстїѧ раз(д)ег сѧ· и въсхꙍтѣ прѣнести ст͠го мꙍщи въ свои настолны(и) цр(с)твꙋѧщїи гра(д) тръновъ· єже и повелѣ
сѫщїимь иже по(д) ꙍбластїѧ его·и двигше мꙍщи съ ракоѫ прѣнесѡшѧ ст͠го ѿ гра(д) то(г)·