Вие сте тук

Библиография

Експортирай 20 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Милтенова, Анисава  [Отмени всички филтри]
2013
Милтенова, Анисава, авт . 2013. Маргиналност, интертекстуалност, паратекстуалност в българската средновековна книжнина. В , ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов. (Τριανταφυλλο. Юбилеен Сборник В Чест На 60-Годишнината На Проф. Д.фил.н. Христо Трендафилов). Шумен: Фабер.
2011
Велковска, Елена & Климентина Иванова, авт-ри . 2011. Чин на монашеско погребение в български требник от началото на XIV в. и гръцките паралели към неговите канони. В , Studia medievalia Slavica et Byzantina, vol. 1. Смъртта ипогребението в юдео-християнската традиция, 99-133. (Studia Medievalia Slavica Et Byzantina). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2009
Ангушева, Аделина & Анисава Милтенова, авт-ри . 2009. Евтимий Търновски. В , История на българската средновековна литература, 575-579. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Милтенова, Анисава & Аделина Ангушева, авт-ри . 2009. Медицински съчинения. В , История на българската средовековна литература, 222-225. (История На Българската Средовековна Литература). София: Изток-Запад.
Милтенова, Анисава, авт . 2009. Повествователни жанрове ХІ-ХІІ век. В , История на българската средновековна литература, 425-428. (История На Българската Средновековна Литература). София.
Милтенова, Анисава, авт . 2009. Повествователни съчинения през ХІІІ-ХІV век. В , История на българската средновековна литература, 468-476. (История На Българската Средновековна Литература). София.
2008
Йовчева, Мария, авт . 2008. Старобългарската химнография. В , История на българската средновековна литература, 104–125. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Славова, Татяна, авт . 2008. Църковно-юридически паметници през XIII век. В , История на българската средновековна литература, 460–465. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Славова, Татяна, авт . 2008. Юридическа литература. В , История на българската средновековна литература, 192-201. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
2006
Милтенова, Анисава, авт . 2006. Историко-апапокалиптичните съчинения като литературен и историографски феномен. В , ТАНГРА. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев, 847-868. (Тангра. Сборник В Чест На 70-Годишнината На Акад. В. Гюзелев).
Милтенова, Анисава, авт . 2006. Историко-апапокалиптичните съчинения като литературен и историографски феномен. . В , ТАНГРА. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев , 847-868. (Тангра. Сборник В Чест На 70-Годишнината На Акад. В. Гюзелев ).
2005
Милтенова, Анисава, авт . 2005. Тълкуванието на молитвата “Отче наш” в Песнивеца на Иван Александър. В , Acta palaeoslavica. 2. In honorem professoris Angelinae Minиeva, 83–92. (Acta Palaeoslavica. 2. In Honorem Professoris Angelinae Minиeva). София.
2003
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Козма Индикоплевст. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 259-260. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник).
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Палея. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 343-344. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
1996
Милтенова, Анисава, авт . 1996. Един непроучен флорилегий в южнославянската ръкописна традиция от ХIII–ХIV век. В , Медиевистични изследвания. В памет на Пейо Димитров, 74–86. (Медиевистични Изследвания. В Памет На Пейо Димитров). Шумен.