You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
2013
Малыгина, Мария. 2013. О четырех стихирах славянского минейного стихираря ХII в. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 34–50.
Кърпачева, Марта. 2013. Още веднъж за „благодарение на ..“. Българска реч 19. (Българска Реч). 65–66.
Радославова, Диляна. 2013. Памети извън състава на Съкровище в българските дамаскини. Старобългарска литература 47. (Старобългарска Литература). 336–361.
Асенова, Ася. 2013. Паралингвистика и етикет. Българска реч 19. (Българска Реч). 20 – 31.
Бояджиев, Андрей. 2013. „Пастирят“ на Ерм в „Пандектите“ на Антиох. Език и литература 1-2. (Език И Литература). 25-34.
Мирчева, Бойка. 2013. По въпроса за идентификацията на преписите на Успение Кирилово. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 51–63.
Александрова, Мая. 2013. По пътя на пипера (Произход, разпространение, употреба,. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies).
Павлова, Неда. 2013. Поздравите между езика, ритуала и общуването. Българска реч 19. (Българска Реч). 50 – 60.
Яницки, Мариуш. 2013. Правдоподобията от таблоидите. Българска реч 19. (Българска Реч). 20–24.
Хаджиева, Елена, Ася Асенова, Йорданка Велкова & Весела Шушлина. 2013. Препъни-камъчета в чуждоезиковото обучение. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Желязкова, Веселка & Нели Ганчева. 2013. Приложение на информационните технологии в палеославистиката. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 126–136.
Ганчева, Нели. 2013. Проблеми на автоматизацията на кирило-методиевската библиография. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–14.
Статията е публикувана и в електронното списание Littera et Lingua 11 (2014), 1-2.
Холиолчев, Христо. 2013. Ръст и растеж. Българска реч 19. (Българска Реч). 111 – 112.
Стойкова, Ана. 2013. Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат: още по въпроса за едноименните светци. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–22.