You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ф
Бъчваров, Михаил & Николай Кочев. 1992. Философската култура в България и Симеоновият сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 108–122.
Денкова, Лидия. 1993. Философски аспекти на християнската любов в средновековната традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 81–97.
Суботин-Голубовић, Т. 1999. Флорилегиjи. In , Лексикон српског средњег века, 768-769. (Лексикон Српског Средњег Века). Београд.
Кузидова, Ирина. 2003. Флорилегият „Избрани речи от древни мъже“ в ръкопис № 432 НБКМ (Сборник и синодик Дриновски). In , Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 285–301. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Издателски център "Боян Пенев".
Чекова, Илияна. 1995. Фолклорно-епическите парадигми в повествованието за Княз Олег и основаването на Киевска Рус в староруските летописи. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии 87. (Годишник На Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет По Славянски Филологии). 59–129.
Шопова, Йорданка & Маргарита Велева. 1989. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–23.
Велева, Маргарита & Йорданка Шопова. 1986. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 21–30.
Тодорова-Маринова, Валентина. 1996. Фонологичните системи на хинди и на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 21. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 13–24.
Попов, Димитър. 2004. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Вачков, Веселин. 1997. Формални модели на родова адаптация на субстантивните заемки от английския в българския и в чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 19–25.
Младенов, Максим Сл.. 1984. Форми змия и зъмя в историята на българския език. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97–107.
Марти, Роланд. 1984. Формы аориста в древнеболгарском языке. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 6–21.
Йотов, Цветан. 1993. Формы выражения эмоциональных отношений в текстах непосредственного общения русских и болгар: строение и функционирование форм, методы их сопоставительного описания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–132.
Илиев, Ил.. 2003. Фотий. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 296–302. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Бабов, Кирил. 1992. Фотиновият триезичен речник. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–16.
Кодов, Христо. 1966. Фрагмент от старобългарски ръкопис с глаголическа приписка. In , Климент Охридски. Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му, 121-131. (Климент Охридски. Сборник От Статии По Случай 1050 Години От Смъртта Му). София.
Зимел, Георг. 2014. Фрагментарният характер на живота. София: КХ - Критика и хуманизъм.