You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Journal Article
Бенатова, Паулина. 1980. Теоретична конференция Проблеми на превода от български на чужди езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 125–126.
Николов, Спас. 1983. Теоретична конференция Състояние и проблеми на критиката на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 127–128.
Чолова, Цветана. 1987. Теоретични въпроси на физическата география в средновековната българска литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 46–59.
Чолова, Цветана. 1987. Теоретични въпроси на физическата география в средновековната българска литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 46-59.
Васева, Иванка. 1978. Теорията на превода като наука. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 48–53.
Тъпкова-Заимова, Василка & Рая Заимова. 2003. Тервел – Тривелиус – Теоктист. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 92–98.
Алексова, Василка. 2002. Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 27. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 16–58.
Младеновић, Александър. 1990. Термините славеносрпски и славеноболгарски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 228–230.
Начов, Н. 1892. Тиквешки ръкопис. СбНУНК 8. (Сбнунк). 389–418.
Начов, Н. 1994. Тиквешки ръкопис. СбНУНК 10. (Сбнунк). 69–195.
Начов, Н. 1993. Тиквешки ръкопис. СбНУНК 9. (Сбнунк). 85–160.
Иванова, Мая. 2000. Типове наслови в преписваческата традиция на Житието на Константин-Кирил. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 41–52.
Кънчев, Иван. 1988. Типологични паралели на притежателните местоимения в испанския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–12.
Бояджиев, Тодор. 1997. Типология на книжовните изговорни варианти. Българска реч 3. (Българска Реч). 5–9.
Попов, Борислав. 2004. Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–23.
Попов, Димитър. 2002. Типология на схващанията за стила. Българска реч 8. (Българска Реч). 32–39.
Пичхадзе, А. 1986. Типология паримейных чтений книги Исход. Palaeobulgarica / Старобългаристика 10. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 20–34.
Попов, Георги. 1986. Това добро пеене колко е прекрасно. Отечество 16. (Отечество). 22.
Николова, Анна. 1980. Тодор Д. Сарафов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 127–128.