Вие сте тук

Ватопедска грамота

[Бл҃г]ѡизвол[и цр(с) м]и и дарѡват[и ст҃ѡмꙋ мѡнастирю ... прѣ]ст҃ыѫ бр҃цѫ еж[е въ с]тѣ҃и гѡрѣ. нарицаемы[ѫ ватѡпедскыѫ] [е]елѡ нарицаемѡе селмалтѡ. лежѫщее. [в]ъ стра[нѣ сѣрстѣи ѣкѡ] се селѡ с людими и въ свѣми мꙋ правинами и ст[аси и прилежаниемь и приб]ыткѡмъ. да дръжыть и ѡбладает[ъ] ч[естныи т]ѡ[и] м[ѡнас]тиръ. властиѫ самѡвластнѡѫ. [и] н[е] ѡ(т)[е]мн[ѡѫ д]ѡндеже жыветъ цр(с) ми. а практѡри цр(с) ми пѡс[ылаемые пѡ вса] врѣмена въсприемати. дани. и сьврш[и]ти всѣч[с]кыѣ ра[бѡты] цр(с) ми. еже сѫть. севасти. дꙋкы. катепани. десꙙткаре . г...ре апѡкрисиѣре. апѡдѡхатѡри. и ини прѡчии ѡ(т) [мал]ыхь д(а)же и д[ѡ] великыхь. никтѡ же такѡвыхъ да имать ѡбласти влѣсти бъхма ни нѡгы пѡставити. въ метѡхие ст҃гѡ мѡнастирѣ тѡгѡ. ни писати. ни дани взꙙти. ни кѡмѡдь. ни митатѫ. ни апѡдѡхиѫ. ни винѡ. ни хлѣбь. ни зѡбь. ни десꙙ[тъкъ то ни е]нгарепсати [ихь] н[а в]сѣчскыѣ рабѡты цр(с) ми ни [сам]ѣхъ ихъ. [н]и имь кѡнѣ. н[и имь] ꙅевгарѣ [ни имь] ѡслꙙта [н]ѫ да имать всѣкѫ свѡбѡдѫ чистѫ в[си] л[юд]ие мѡнастирѣ тѡгѡ. и да ѡбладаеть настѡѫщыи честны и христѡ[лю]бивы игꙋменъ. дѡсиѳеи. и еже пѡтѡмъ ч[е]ст[ни и] христѡлюбиви игꙋмени. и еже дани. кѡмѡдь и арикѡ. и енгариа и ина прѡчѣѣ. єже пѡ закѡнꙋ цр(с) ми. тѡ да даваѫть людие ти. и да рабѡ[таѫ]ть ст҃ѡмꙋ тѡмꙋ мѡнастирю. а инь никтѡ да не метехать. ктѡ ли имъ щѡ [ис]пакѡстить великѫ ѡргиѫ [имае патити ѡ(т) цр(с) ми] ... и свѡ. на пѡн...ениє ..... ѡр .... м. ти .... еже да .... ар ...

м(с)ца април

АСѢН ჻ ЦР ჻ БЛГАРМ ჻ ГРЪК.

Препис: 

Даскалова, Ан., М. Райкова. Грамоти на българските царе. София, 2005, с. 29.

Термини: 
Транскрипция: 
Деница Петрова