Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
0
Дюнан, Ж-Ф & П Пишона, авт-ри . Глоса. В , Римско право. Речник на основните термини, 96-97. (Римско Право. Речник На Основните Термини). София.
Радојичић, Ђ., авт . Григоровичева ирмологиjа. Jужнословенски филолог 22(1-4). (Jужнословенски Филолог). 264-268.
Йовчева, Мария, авт . Екатерина Дограмаджиева. Месецословните четива в славянските ръкописни евангелия (X– XVII в.). Старобългарска литература 43–44. (Старобългарска Литература). 259–272.
Спространов, Е, авт . Народни лековници. В , Сборник за народни умотворения и книжнина, vol. 22-23. (Сборник За Народни Умотворения И Книжнина). София.
Гошев, Иван, авт . Преславски керамичен фрагмент с богослужебни текстове от IX-X век. Годишник на Софийския университет 11(2). (Годишник На Софийския Университет). 1-19.
Велчева, Боряна, авт . Старите български ръкописи и техният език. Родна реч омайна. 20 том. (Родна Реч Омайна). София: Народна просвета.
Иванова, Вера, авт . Старобългарският надпис от Теке-Козлуджа. Известия на Българския археологически институт 7. (Известия На Българския Археологически Институт). 319-321.
Чифлянов, Благой, авт . Триодът и месецословът на Великата църква през IX в.. Годишник на Духовната академия 19. (Годишник На Духовната Академия). 267-414.