You are here

мъчение метафрастово

Author: 
Мая Петрова-Танева

Мъчение на св. Уар

На 19 октомври, наред с паметта на Иван Рилски, се отбелязва и паметта на мъч. Уар (ок. 307 г.) и загиналите с него седем християни. Житието е с предполагаем автор Симеон Метафраст. (BHG 1863; BHBS 19.10/І/1) и представлява разказ за мъчението на светеца-воин, живял  по времето на император Максимиан (285–305), който решава да разкрие християнската си вяра по време на съдебен процес срещу седем други християни.

Мъчение на св. Уар

М(ч)нїе стго м(ч)ника оуара, и иже сь ни(м) . бл(с)ви ѡ(ч).

ЦИАИ - София, № 182, Панегирик на дяк Андрей от 1425 г., писан по поръчка на сръбския патриарх Никон, л. 203а-216а.

(л. 203а) Маѯимїаноу м(ч)телю ⸱ злочьстиво и по всеи ѿ ноу(д) вьселѥнѣи иꙁложшоу ꙁаповѣданїе ⸱ пославшꙋ же и иже по єгӱптоу кнеѕемь ⸱ ꙗко или вьсѣмь иже вь нѥмь хр(с)тїанѡ(м) скврьнныи(х) въкоушати жрьтьвь и своее ѿмѣтати се вѣри . или раꙁличними моуками и истеѕанми житїа прѣмѣнꙗти се . и мноѕѣмь о семь вѣрныимъ сьшь(д)шим се ⸱ и ѡ вѣмь оубо юже ѡ хѣ сьмрьтъ блгославнѣ приемлющимь ⸱ ѡ вѣм же въ тьмнице и ꙋꙁы ѿпоущенѡ(м), гладем же и жеж(д)ею дрꙋчимомь .

Симеон Метафраст

Византийски писател (агиограф и химнограф) и високопоставен дворцов служител, живял в края на Х в. (умира ок. 1000 г.). Признат за светец, почитан от Православната църква на 28 ноември. Изворовата информация за него е оскъдна и неточна и предизвиква спорове между изследователите. Известен е най-вече с предприетата от него агиографска реформа – съдържателното преработване и стиловото унифициране на близо 150 жития на светци и мъченици и събирането им в т. нар.