You are here

Новооткрити светски наказателноправни текстове в църковноюридически сборници

TitleНовооткрити светски наказателноправни текстове в църковноюридически сборници
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsРайкова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Pagination73–92
Citation KeyРайкова2003