You are here

Откъслек от историята на Рилский мънастир

TitleОткъслек от историята на Рилский мънастир
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1895
AuthorsИгнатий, Р
JournalБългарски църковен преглед
Volume1
Pagination12-30
Citation KeyИгнатий1895