You are here

Дейността на Международната комисия за славянските книжовни езици

TitleДейността на Международната комисия за славянските книжовни езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsПопова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume3
Pagination84–89
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyПопова1978