You are here

Семинар по контрастивна лингвистика в София

TitleСеминар по контрастивна лингвистика в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsНедкова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Pagination130
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyНедкова1983