You are here

Летен курс за усъвършенствуване на преподаватели по японски език

TitleЛетен курс за усъвършенствуване на преподаватели по японски език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsПопова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume9
Pagination125–126
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyПопова1984