You are here

Словоредни особености в Житието на Стефан Дечански от Григорий Цамблак и в Манасиевата хроника

TitleСловоредни особености в Житието на Стефан Дечански от Григорий Цамблак и в Манасиевата хроника
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsТихова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume11
Pagination55–61
Citation KeyТихова1987