You are here

Средновековна българска лексика в сръбски и гръцки документи от ХІІІ до {ХІV} век

TitleСредновековна българска лексика в сръбски и гръцки документи от ХІІІ до {ХІV} век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsТасева, Л
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume13
Pagination47–54
Citation KeyТасева1989