You are here

Из наблюденията върху лексиката на Йоан-Екзарховия „Шестоднев“

TitleИз наблюденията върху лексиката на Йоан-Екзарховия „Шестоднев“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsРусек, Й
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Pagination27–33
Citation KeyРусек1992