You are here

Две конференции по славянска ономастика в Австрия

TitleДве конференции по славянска ономастика в Австрия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsДимитрова-Тодорова, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume18
Pagination113–114
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДимитрова-Тодорова1993