You are here

Към въпроса за Кирило-Методиевите преводачески похвати в Книга Иов от ръкопис {F.I.461} на Руската национална библиотека в Санкт Петербург

TitleКъм въпроса за Кирило-Методиевите преводачески похвати в Книга Иов от ръкопис {F.I.461} на Руската национална библиотека в Санкт Петербург
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsКостова, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Pagination61–69
Citation KeyКостова2000