You are here

Международна научна сесия в Краков, посветена на професор Франчишек Славски

TitleМеждународна научна сесия в Краков, посветена на професор Франчишек Славски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsДимитрова-Тодорова, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume27
Pagination150–152
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДимитрова-Тодорова2002a