You are here

Към лексиката на Витошката грамота

TitleКъм лексиката на Витошката грамота
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsРайкова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume26
Pagination62–69
Citation KeyРайкова2002