You are here

византийска литература

Симеон Метафраст

Византийски писател (агиограф и химнограф) и високопоставен дворцов служител, живял в края на Х в. (умира ок. 1000 г.). Признат за светец, почитан от Православната църква на 28 ноември. Изворовата информация за него е оскъдна и неточна и предизвиква спорове между изследователите. Известен е най-вече с предприетата от него агиографска реформа – съдържателното преработване и стиловото унифициране на близо 150 жития на светци и мъченици и събирането им в т. нар.

The Structure of Gregory Camblac’s Sermon on Euthymius in the Context of Byzantine and Medieval Slavic Literature

Alissandratos, Julia. 1980. The Structure of Gregory Camblac’s Sermon on Euthymius in the Context of Byzantine and Medieval Slavic Literature. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6(4). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 40–57.