You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
2016
Papavarnavas, C. 2016. The Role of the Audience in the Pre-Metaphrastic Passions. Analecta Bollandiana 134 (1). (Analecta Bollandiana). 66-82.
Кенанов, Димитър. 2016. Атонският старец Йоан и старобългарският превод на митрофановия канон за Пресвета Троица. In , Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. (In honorem. 3), 390–405. (Quadrivium. Юбилеен Сборник В Чест На 60-Годишнината На Проф. Д-Р Веселин Панайотов. (In Honorem. 3). Шумен.
Шлихтина, Ю, С. И Никитин, И. В Старикова & А. А Лукашевич. 2016. Ипакои. In , Православная энциклопедия, vol. 26, 130–136. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/165085.html.
Турилов, Анатолий А. 2016. К истории бытования и изучения древнеболгарских рукописей в Росии первой половины – середины XIX в.: реконстроированная Минея праздничная (РНБ, F.п.I.72 – БРАН, 24.4.11). „Палаузовская” или же „Априловская”?. In , Vis et sapientia: studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката, 182-189. (Vis Et Sapientia: Studia In Honorem Anisavae Miltenova. Нови Извори, Интерпретации И Подходи В Медиевистиката). София: Издателски център "Боян Пенев".
Белякова, Е. В. 2016. К проблеме влияния печатных издании на рукописную традицию (на примере Кормчей, Алфавитной Синтагмы Матфея Властаря и сборника Зинар). In , 450 лет "Апостолу" Ивана Федорова. История раннего книгопечатания в России, 308-319. (450 Лет "апостолу" Ивана Федорова. История Раннего Книгопечатания В России).
Добрев, Иван. 2016. Кодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1). In , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.), 11-56 . (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней (Доклади От Едноименната Конференция – 21 Май 2013 Г.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Ненова, Любка. 2016. Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир. In , Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет), 163-170. (Светът Е Слово, Словото Е Свят (Сборник С Доклади От Юбилейна Национална Конференция С Международно Участие, Посветена На 25 Години Филологически Факултет). София.
Буланин, Дмитрий. 2016. Паренесис Ефрема Сирина. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. (Электронные Публикации Института Русской Литературы (Пушкинского Дома) Ран). http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3047 .
Станкова, Радослава. 2016. Служби за св. Йоаким Осоговски в южнославянски преписи от ХІV–ХVІ в.. In , Vis et Sapientia: Studia in Honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката, 654-667. (Vis Et Sapientia: Studia In Honorem Anisavae Miltenova. Нови Извори, Интерпретации И Подходи В Медиевистиката). София.
Атанасова, Диана. 2016. Станиславовият чети-миней и институализираното четене. In , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней, 78-94. (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Иванова, Климентина. 2016. Староизводните календарни сборници в Bibliotheca Hagiographica Balcano-slavica (BHBS) – допълнения и корекции. In , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.), 150-168. (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней (Доклади От Едноименната Конференция – 21 Май 2013 Г.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Йовчева, Мария. 2016. Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина. In , Сребърният век: нови открития. Посвещава се на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на Патриарх Евтимий (1375 г.), 600 години от интронизацията за Киевски митрополит на Григорий Цамблак (1415 г.), 183-201. (Сребърният Век: Нови Открития. Посвещава Се На 780 Години От Възстановяването На Българската Патриаршия (1235 Г.), 640 Години От Интронизацията На Патриарх Евтимий (1375 Г.), 600 Години От Интронизацията За Киевски Митрополит На Григорий Цамблак (1415 Г.). София: ИК "Гутенберг".