You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Journal Article
Пентковская, Татьяна. 2003. Чудовская редакция Нового Завета и ее взаимоотношение с другими редакциями. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 18–46.
2003. Чудото на Св. Георги с българина. Православна беседа 2012. (Православна Беседа). doi:http://pravoslavie.domainbg.com/ps/2003/2/svgeorgi.html.
Радева, Василка. 1996. Чуждите думи и езиковата култура. Българска реч 2. (Българска Реч). 9–10.
Муталимова, Муминат. 1984. Чужие слова и способы их передачи в староболгарских памятниках письменности. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 90–96.
Генчева-Декле, Златка. 1986. Шарл Жак Вейренк (1925–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–128.
Михайлова-Сталянова, Надежда. 2012. Шест думи за кандидат президенти. Българска реч 18. (Българска Реч). 26–30.
Мангачева, Донка. 2009. Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 34. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 157–158.
Данчев, Андрей. 1990. Шеста международна конференция по историческо езикознание на английския език в Хелзинки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 125–126.
Федотов, Александър. 1992. Шеста международна конференция по тибетология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 80.
Джонова, Марина. 2001. Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 163– 165.
Желязкова, Татяна. 1985. Шеста научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 117–120.
Димитрова-Тодорова, Лиляна. 1988. Шеста общополска ономастична конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 228–230.
Асенова, Петя. 1992. Шести българо-гръцки симпозиум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 119–120.
Владова, Илиана. 1987. Шести международен конгрес на МАПРЯЛ: Секция Разпространение на руския език и проблеми на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 125– 126.
Македонска, Емилия. 2003. Шести славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 183–184.
Павлов, Иван. 1979. Шестнадесети софийски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 114–115.
Хутянова, Яна. 1984. Шимон Ондруш на шестдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 130–131.
Пенкова, Бисерка. 1999. Школата „Елка Бакалова“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 104–111.
Бъчваров, Янко. 1986. Юбилей на Института за чешки език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 128–131.
Иванова, Диана. 2012. Юбилейна годишнина на Боряна Велчева. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 69–78.