You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Journal Article
Русинов, Русин. 1995. Убийство по поръчка. Българска реч 1. (Българска Реч). 29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
Влахова, Радка. 1996. Умението да отказваме. Българска реч 2. (Българска Реч). 35–37.
Лепахин, Валерий. 1992. Умное делание (О содержании и границах понятия «исихазм»). Le Messager / Вестник русского христианского движения(164). ( Le Messager / Вестник Русского Христианского Движения). 5-32.
Благоева, Диана. 2003. Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–21.
Цветкова, Мариета. 1984. Употреба на предлога на в определително значе115 ние в българския език и някои негови синтактични еквиваленти в полския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–29.
Грозева, Мария. 1979. Употребата на словоформата един за изразяване на неопределеност в българския език, съпоставена с употребата на неопределителния член ein в немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 13–21.
Милева, Недка. 1981. Употребите на служебната дума да в съчиненията на Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 74–83.
Пете, Иштван. 1991. Употребление глаголов совершенного вида в болгарских и русских отрицательных побудительных предложениях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–21.
Крумова, Йорданка. 1989. Усвояване на произношението на френските плавни съгласни от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–11.
Иванова, Климентина. 1999. Успение Методиево. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 7–24.
Николова, Светлина. 2001. Установяването на датите за честване на св. Наум Охридски и архиепископ Йоасаф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 5–30.
Янисова, Христина. 2010. Устойчивото словосъчетание «τα έχω» - значения и употреба в съвременния гръцки език. Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“. (Годишник На Департамент „Чужди Езици И Литератури“). http://ebox.nbu.bg/cel2/cult07.html.
Добрева, Елка. 2002. „Устремявам се надолу“ в медийния дискурс. Българска реч 8. (Българска Реч). 14–19.
Мавродинова, Лиляна. 2000. Уточнения и разкрития в средновековната живопис по българските земи. Кирило-Методиевски студии 17. (Кирило-Методиевски Студии). 474–483.
Муталимова, Муминат. 1985. Уточняющие слова в староболгарских и старобелорусских памятниках. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 73–78.
Димитрова, Мариана. 1998. Утринната служба във византийските музикални ръкописи от {ХІV} в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–20.
Павлова, Румяна. 1979. Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика 3. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 51–63.
Павлова, Румяна & Събка Богданова. 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 96–97.