You are here

Biblio

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is агиография  [Clear All Filters]
2008
Иванова, Климентина. 2008. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
1995
Мороз, Йосиф. 1995. За един субстратен пласт в разказа на свети Никола. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98-108.
1993
Мирчева, Бойка. 1993. За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 22–35.