You are here

Biblio

Export 12 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Велковска, Елена  [Clear All Filters]
2011
Велковска, Елена & Климентина Иванова. 2011. Чин на монашеско погребение в български требник от началото на XIV в. и гръцките паралели към неговите канони. In , Studia medievalia Slavica et Byzantina, vol. 1. Смъртта ипогребението в юдео-християнската традиция, 99-133. (Studia Medievalia Slavica Et Byzantina). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2010
Велковска, Елена & Климентина Иванова. 2010. Словото за Пасха от Йоан Презвитер (Йоан Екзарх ?). In , Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн. Г. Попов., 367-399. (Пѣние Мало Геѡргию. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн. Г. Попов.). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2005
Велковска, Елена & Стефано Паренти. 2005. Една молитва „за болни” в Сианйския евхологий. In , Старобългарска литература, vol. Кн. 33-34. Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина, 154-166. (Старобългарска Литература). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2003
Велковска, Елена. 2003. Симеон Логотет. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 600-603. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Велковска, Елена. 2003. Типик, устав. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 57–59. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Велковска, Елена. 2003. Часослов. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 496–497. Гл. ред. Л. Грашева. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
2002
Велковска, Елена. 2002. Система на византийските и славянските богослужебни книги в периода на възникването им. In , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад, 220-237. ( Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад). София: Гутенберг.
2000
Велковска, Елена. 2000. Денонощното богослужение в Синайския евхологий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 19–34.
1999
Велковска, Елена. 1999. Значението на термина трьст҃аѣ в Синайския евхологий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 59–63.