You are here

Biblio

Export 10 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Красимира Алексова  [Clear All Filters]
Submitted
Алексова, Красимира & Алиса Трендафилова. Submitted. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. In , Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии. Пловдивски университет“, Паисиеви четения 2013. (Сборник Доклади От Международна Юбилейна Научна Конференция „40 Години Филологии. Пловдивски Университет“, Паисиеви Четения 2013). Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
2003
Петрова, Красимира & Красимира Алексова. 2003. Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език. In , Езикът и литературата в епохата на глобализацията, 277 – 293. (Езикът И Литературата В Епохата На Глобализацията). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Петрова, Красимира & Красимира Алексова. 2003. Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания. In , Шести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г.. (Шести Славистични Четения "славистиката В Началото На Ххі Век - Традиции И Очаквания", 26-27.04.2002 Г.). София: Сема РШ.
Алексова, Красимира. 2003. Синтагматична неутрализация на граматическите опозиции като причина за различните състояния, които морфологичната система може да заема (върху материал от темпоралната система на българския език). In , Материали от Международния славистичен симпозиум в рамките на Юбилейните Паисиеви четения. (Материали От Международния Славистичен Симпозиум В Рамките На Юбилейните Паисиеви Четения). Пловдив: Пловдивски университет.
2002
Петрова, Красимира, Красимира Алексова & Петя Осенова. 2002. Обзор электронных ресурсов славянских языков: виды и применение. 8-ма международна конференция на МАПРЯЛ, 4-7 април 2002, Велико Търново. (8-Ма Международна Конференция На Мапрял, 4-7 Април 2002, Велико Търново). Велико Търново: МАПРЯЛ.