You are here

Biblio

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Пенев, Пеньо  [Clear All Filters]
1992
Пенев, Пеньо. 1992. Влияние на гръцкия текст върху словореда в старобългарския превод на Апостола. Научни трудове на Пловдивския университет 30, № 1. (Научни Трудове На Пловдивския Университет). 37–42.
1989
Пенев, Пеньо. 1989. Към историята на Кирило-Методиевия старобългарски превод на Апостола. In , Кирило-Методиевски студии, vol. 6, 246–316. (Кирило-Методиевски Студии). София: Издателство на БАН.
1985
Пенев, Пеньо. 1985. Апостол. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 93–101. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Издателство на БАН.