You are here

Чудесата на св. Георги в балканската кирилска традиция (Археографско-текстологическо изследване)

TitleЧудесата на св. Георги в балканската кирилска традиция (Археографско-текстологическо изследване)
Publication TypeManuscript
Year of Publication1998
AuthorsСтойкова, А
Folio Number130
Type of Work Хабилитационен труд
Citation KeyСтойкова 1998