You are here

Житията в старата българска литература

TitleЖитията в старата българска литература
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2002
AuthorsИванова, К
Book TitleСтаробългарско книжовно наследство
Pagination70-92
City София
Citation KeyИванова2002в