You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Submitted
Алексова, Красимира & Алиса Трендафилова. Submitted. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. In , Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии. Пловдивски университет“, Паисиеви четения 2013. (Сборник Доклади От Международна Юбилейна Научна Конференция „40 Години Филологии. Пловдивски Университет“, Паисиеви Четения 2013). Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
2021
Иванова, Мая & Цветомира Данова. 2021. Вечерня. In , Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил. Помагало., 44. (Кой, Кога, Къде В Пространното Житие На Св. Константин-Кирил. Помагало.).
2020
Наумов, Александр. 2020. Библейские элементы в художественной структуре церковнославянских литературных произведений. In , Идея – образ – текст. Исследования по церковнославянской литературе, 142-162. (Идея – Образ – Текст. Исследования По Церковнославянской Литературе). Москва: Индрик.
И., Кузидова-Караджинова. 2020. Диетологичните текстове в средновековната славянска книжнина. Предварителни бележки. In , Кирило-Методиевски четения 2019, 139-153. (Кирило-Методиевски Четения 2019).
Димитрова, Маргарет & Аделина Ангушева. 2020. Текстове за женското здраве в късната южнославянска традиция. Кирило-Методиевски четения 2019. (Кирило-Методиевски Четения 2019). София.
2019
Lytvynenko, V. 2019. Athanasius of Alexandria. Oratio II Contra Arianos. The Old Slavonic Text and English Translation. Patrologia Orientalis. Vol. 56. (Patrologia Orientalis). Brepols.
Kuzidova-Karadzhinova, I. 2019. Dietetic Texts in Medieval Slavonic Literature. Preliminary Remarks. Scripta& e-Scripta 19. (Scripta& E-Scripta). 327-342.
Павлов, Пламен. 2019. За култа към св. Филотея Търновска в средновековна България и Влахия. In , В поисках сущности (Сборник статей в честь 60-летия Н. Д. Руссева), 361-366. Stratum plus. (В Поисках Сущности (Сборник Статей В Честь 60-Летия Н. Д. Руссева). Кишинев: Stratum plus.
Попова, Татьяна. 2019. К характеристике преславского перевода Лествицы Иоанна Синайского. Преславска книжовна школа 19. (Преславска Книжовна Школа). 112-121.
Павлов, Пламен. 2019. Някои бележки за култа към св. Филотея Търновска. In , Сб. доклади от научна конференция (05.12.2019 г., Велико Търново), 118-127. (Сб. Доклади От Научна Конференция (05.12.2019 Г., Велико Търново). Велико Търново: Абагар.
2018
Andrist, Patrick. 2018. Toward a definition of paratexts and paratextuality: the case of ancient Greek manuscripts. In , Bible as Notepad. Tracing Annotations and Annotation Practices in Late Antique and Medieval Biblical Manuscripts, 130-149. Maniaci, Marilena Manuscripta Biblica. (Bible As Notepad. Tracing Annotations And Annotation Practices In Late Antique And Medieval Biblical Manuscripts). Berlin.
Минева, Евелина. 2018. Как Патриарх Евтимий преосмисля и преработва византийски жития?. Старобългарска литература 57-58. (Старобългарска Литература).