You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ц
Спасова, Мария. 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. In , Преводите през XIV столетие на Балканите. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите). София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
Славова, Татяна. 2008. Църковно-юридически паметници през XIII век. In , История на българската средновековна литература, 460–465. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Добрев, Иван. 1992. Цяровете на св. Козва. In , Стара българска литература. Естествознание, vol. 5, 270. (Стара Българска Литература. Естествознание). София: Български писател.
Ч
Кожухаров, Стефан. 2003. Часослов . In , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 555. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Свети Синод на БПЦ. 1996. Часослов. София: Св. Синод на Българската православна църква. https://drive.google.com/file/d/1jPSDM5qmF8hHdO_7qGE7zi_xuFejdgMG/view.
Велковска, Елена. 2003. Часослов. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 496–497. Гл. ред. Л. Грашева. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Илчев, Петър. 1993. Частици. In , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 356-358. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Огрен, Ирина. 1987. Частицы при условном союзе аще в староболгарском переводе поучений Ефрема Сирина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 95–103.
Стоева, Тотка. 1999. Частотность и структурные характеристики слогов в болгарском и русском языках. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии 87. (Годишник На Софийския Университет. Факултет По Славянски Филологии). 35–56.
Куев, Куйо. 1988. Черногорският препис на Храбровото сказание. Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 103–112.
Куев, Куйо. 1967. Черноризец Храбър. София: Издателство на БАН.
Филипова, Галина. 1985. Честване на Методиевата годишнина във ФРГ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
Лашкова, Лили. 1988. Чествуване на 200-годишнината от рождението на Вук Караджич в Югославия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 224–226.
Байрямова, Мая. 1980. Честотата на въпросителните изречения в старобългарските текстове в сравнение с честотата на въпросителните изречения в съвременния български език и в другите славянски езици (по материали от художествената литература). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 3–13.
Брезински, Стефан. 1983. Четвърта българо-полска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–128.
Попова, Силвия. 1986. Четвърта конференция в Париж на Европейската асоциация за японистични изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 122–124.
Вапорджиев, Веселин. 1985. Четвърта конференция по български език и литература. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 123–124.
Бъчваров, Янко. 1982. Четвърта конференция по превод в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 182.
Карастойчева, Цветана. 1988. Четвърта конференция по проблемите на сленга и аргото в Пълзен. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 131–132.
Димитрова, Стефана. 1992. Четвърта лингвистична среща в Ополе. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 81.