You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
2013
Войчеховска, Юстина. 2013. Семантичен анализ на понятието майка. Българска реч 19. (Българска Реч). 67–70.
Милтенова, Анисава. 2013. Сказание о двенадцати снах царя Шахиншахи: новые данные. Христианский Восток. На основе материалов международной конференции «Интерпретация текста в культуре Христианского Востока: перевод, комментарий, поэтическая обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011) ХІІ(6). (Христианский Восток. На Основе Материалов Международной Конференции «Интерпретация Текста В Культуре Христианского Востока: Перевод, Комментарий, Поэтическая Обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011).
Тасева, Лора. 2013. Славянските езици, писменост и книжнина в диахронен и синхронен план (Роланд Марти на 60 години). Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97–110.
Славова, Татяна. 2013. Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Резюме на английски.Страница за книгата в сайта.
Минева, Евелина. 2013. Службите за света Петка в гръцките кодекси от колекцията на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” . In , Международна научна конференция „Културният диалог между Изтока и Запада = Годишник на СУ ЦСВП, vol. 98 (17), 299-307. (Международна Научна Конференция „Културният Диалог Между Изтока И Запада = Годишник На Су Цсвп). София.
Стоянова, Надежда. 2013. Смъртта и времето (Лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies).
Автореферат.
Тишева, Йовка. 2013. Структура на разговора. Българска реч 19. (Българска Реч). 11 – 19.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова. 2013. Текстове плюс. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Кенанов, Димитър. 2013. Теодор Дафнопат и текстологията на Симеоновия „Златоструй“. In , Преславска книжовна школа, vol. 13, 101–116. (Преславска Книжовна Школа). Шумен.
Шушлина, Весела. 2013. Функции на обръщението. Българска реч 19. (Българска Реч). 42 – 49.
Божанкова, Ренета. 2013. Хоризонти на дигиталната литература. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Мирчева, Елка. 2013. Ценен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
Парижкова, Любомира. 2013. Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие 4. (Образование И Технологии. Иновации В Обучението И Познавателното Развитие). 307–314. http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf.
Харалампиев, Иван. 2013. Чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева (18.I.1920–25.VIII.2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика 37(1). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–121.