You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
2013
Макаров, Е, А Лукашевич & Э Шевченко. 2013. Иосиф Песнописец. In , Православная Энциклопедия, vol. 26, 58-68. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/673697.html.
Атанасова, Десислава. 2013. Кирило-методиевското наследство в епохата на Чешкия барок. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 101–108.
Велкова, Йорданка & Марина Джонова. 2013. Колко сме учтиви?. Българска реч 19. (Българска Реч). 32 – 41.
Трендафилова, Алиса. 2013. Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. In , "Събитие и безсмъртие" (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски" (13 - 14. V. 2011 г.). ("събитие И Безсмъртие" (Литература, Език, Философия, Наука). Сборник Доклади От Международна Научна Конференция. Фслф, Су "св. Климент Охридски" (13 - 14. V. 2011 Г.). София: Софийски университет.
Ангушева-Тиханова, Аделина. 2013. Култовете към жените светици в средновековна България – два компаративни прочита. Старобългарска литература 48. (Старобългарска Литература). 129-154 (с. 140).
Бурова, Ани. 2013. Литературните направления на чешкия модернизъм – хомогенност и разнородност на художествените езици. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies).
Милтенова, Анисава. 2013. Маргиналност, интертекстуалност, паратекстуалност в българската средновековна книжнина. In , ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов. (Τριανταφυλλο. Юбилеен Сборник В Чест На 60-Годишнината На Проф. Д.фил.н. Христо Трендафилов). Шумен: Фабер.
Корогодина, Мария. 2013. Неизвестный отрывок славянского перевода Диалогов Псевдо-Кесария. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 23–33.
Христова-Шомова, Искра. 2013. Новаторско изследване в областта на старобългарския синтаксис. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–122.
Гиппиус, А.А. & С.М. Михеев. 2013. О подготовке свода надписей-граффити Новгородского Софийского собора. In , Письменность, Литература, Фольклор Славянских народов. История славистики, vol. XV Международный съезд славистов Минск, 20–27 августа 2013 г. Доклады Росийской делегации, 152-180. (Письменность, Литература, Фольклор Славянских Народов. История Славистики). Москва: Древлехранилище.