You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Journal Article
Бъчваров, Янко. 1987. Трети симпозиум на бохемистите в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 127–128.
Тодорова, Михаела. 1997. Трети софийски славистични четения Лингвисти- ка и поетика (24–26 май 1996 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 128–129.
Василева, Радка. 1982. Трето национално съвещание на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 94–96.
Герасимов, Тодор. 1934. Три старобългарски моливдовула. 2. Моливдовул от IX в.. Известия на Българския археологически институт 8. (Известия На Българския Археологически Институт). 356-359.
Куцаров, Иван. 1988. Тридесет и първа лятна славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 125–126.
Федотов, Александър. 1989. Тридесет и първа международна алтаистична конференция (PIAC). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 123–124.
Колева, Красимира. 1987. Тридесет и първи летен курс по полски език и култура във Варшава (Курс „А“). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 120–121.
Железарова, Радост. 1992. Тридесет и шеста лятна славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 102–103.
Пиструй, Кирил. 1986. Триод-Пентикостар. Palaeobulgarica / Старобългаристика 10. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 45–54.
Чифлянов, Благой. Триодът и месецословът на Великата църква през IX в.. Годишник на Духовната академия 19. (Годишник На Духовната Академия). 267-414.
Гергова, Иванка. 2001. Триптих-поменик от Слепченския манастир „Св. Йоан Предтеча“ (Продром). Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 54–68.
Иванов, Йордан. 1948. Трите най-стари пространни жития на Иван Рилски. Текст и историко-литургически коментар. Годишник на Софийския университет, Богословски факултет 25. (Годишник На Софийския Университет, Богословски Факултет). 7, 3−72.
Паймина, О. 2011. Троицкий сборник XII–XIII в в. как лингвистический источник. Ученые записки Казанского университета 153(6). (Ученые Записки Казанского Университета). 42-49.
Христова, Искра. 1994. Тропарите в Енинския апостол. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 86–102.
Желязкова, Веселка. 1995. Тропарите в състава на Простия пролог. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 78–90.
Христова, Боряна. 1994. Тълкуванията на старозаветни и новозаветни книги в средновековната българска култура. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 76–81.
Димитрова, Анета. 2011. Търновград – духовен и книжовен център през ХIII век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 89–93.
Радева, Василка. 2000. Търпим или търпелив. Българска реч 6. (Българска Реч). 40–41.