You are here

Biblio

Export 7354 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ц
Цойнска, Ралица. 1999. За главните букви в някои надписи. Българска реч 5. (Българска Реч). 25-26.
Цойнска, Ралица. 2001. За граматиката на Найден Геров. Българска реч 7. (Българска Реч). 35–37.
Цонев, Беньо. 1919. История на българский език. . Vol. Т. 1. А. Обща часть. София: Държавна печатница.
Цонев, Беньо. 1985. История на българския език. . Vol. 3. София: Наука и изкуство.
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
Цонев, Беньо. 1906. Добрейшово четвероевангеле. Среднобългарски паметник от ХІІІ век. Български старини. (Български Старини). София: Държавна печатница. https://archive.org/details/bulgarskistarini01bulguoft.
Включва индекси.
Цонев, Беньо. 1996. Към правописна обнова. Българска реч 2. (Българска Реч). 10–17.
Т. 1, София, 1984 (фототипно изд. от 2. посмъртно издание от 1940 г.), Т. 2, София, 1984 (фототипно издание от посмъртното издание от 1934 г.), Т. 3., София, 1984 (фототипно издание от посмъртното издание от 1937 г.)
Цонева, Димитрина & Емилия Недкова. 2002. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 27. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 24–30.
Цонева, Димитрина. 1990. Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 28–32.
Цоневски, Илия. 1995. Кирил Александрийски. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 262–264 . (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Цоневски, Илия. 1995. Кирил Ерусалимски. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 264–265. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: УИ "Св. Климент Охридски".
Цоневски, Илия. 1985. Атанасий Александрийски. Кирило-Методиевска енциклопедия. Vol. 1. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Цоневски, Илия. 1985. Василий Велики. Кирило-Методиевска енциклопедия. Vol. 1. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Цоневски, Илия. 1995. Йоан Златоуст. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 194–197. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Цончев, Димитър. 1948. Родопски крепости южно от Перущица. Известия на Българското историческо дружество 22-24. (Известия На Българското Историческо Дружество). 249–260.
Црвенковска, Емилиja. 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In , Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, 238–249. (Пѣние Мало Геѡргию. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн Георги Попов). София: Боян Пенев.