You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
У
Русинов, Русин. 1995. Убийство по поръчка. Българска реч 1. (Българска Реч). 29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
Бояджиев, Живко. 1995. Увод в езикознанието. Пловдив: Христо Г. Данов.
Димова, Ана. 2000. Увод в теорията на превода. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Влахова, Радка. 1996. Умението да отказваме. Българска реч 2. (Българска Реч). 35–37.
Лепахин, Валерий. 1992. Умное делание (О содержании и границах понятия «исихазм»). Le Messager / Вестник русского христианского движения(164). ( Le Messager / Вестник Русского Христианского Движения). 5-32.
Рупчев, Георги. 1982. Уморени от чудото : Стихове. Пловдив: Христо Г. Данов.
Благоева, Диана. 2003. Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–21.
Минчева, Ангелина. 1993. Употреба на времена и наклонения в изречението. In , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 444-449. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Цветкова, Мариета. 1984. Употреба на предлога на в определително значе115 ние в българския език и някои негови синтактични еквиваленти в полския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–29.
Грозева, Мария. 1979. Употребата на словоформата един за изразяване на неопределеност в българския език, съпоставена с употребата на неопределителния член ein в немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 13–21.
Милева, Недка. 1981. Употребите на служебната дума да в съчиненията на Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 74–83.
Пете, Иштван. 1991. Употребление глаголов совершенного вида в болгарских и русских отрицательных побудительных предложениях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–21.
Крумова, Йорданка. 1989. Усвояване на произношението на френските плавни съгласни от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–11.
Иванова, Климентина. 1999. Успение Методиево. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 7–24.
Николова, Светлина. 2001. Установяването на датите за честване на св. Наум Охридски и архиепископ Йоасаф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 5–30.
Янисова, Христина. 2010. Устойчивото словосъчетание «τα έχω» - значения и употреба в съвременния гръцки език. Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“. (Годишник На Департамент „Чужди Езици И Литератури“). http://ebox.nbu.bg/cel2/cult07.html.
Добрева, Елка. 2002. „Устремявам се надолу“ в медийния дискурс. Българска реч 8. (Българска Реч). 14–19.