You are here

Biblio

Export 7354 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ц
Цибранска, Марияна. 1998. Текстове на църковното право в ръкопис № 48 от ХV век в сбирката на БАН. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 49-65.
Цибранска, Марияна. 1999. По следите на скомрахите. Българска реч 5. (Българска Реч). 31–35.
Цибранска, Марияна. 1994. Глосарят в Синтагмата на Матей Властар. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 52–62.
Цибранска, Марияна. 2003. Требник. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 157-160. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Цибранска-Костова, Марияна. 2011. Светци и памети в сборника „Различни потреби“ – Венеция (1571–1572). Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 45–73.
Цибранска-Костова, Марияна. 2011. Славянският Псевдозонар и църковноюридическата литература на Славянския юг XII–XIV в.. In , Покайната книжнина на Българското средновековие IХ–ХVIII в. (езиково-текстологични и културологични аспекти), 259–380. (Покайната Книжнина На Българското Средновековие Iх–Хviii В. (Езиково-Текстологични И Културологични Аспекти). София: Валентин Траянов. https://www.academia.edu/16654648/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%.
Цибранска-Костова, Марияна. 2004. Катарският требник и богомилската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 42-67.
Цибранска-Костова, Марияна. 2012. Легендарната история на Света гора в един печатен апокриф от Венеция (1571–1572). Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 104–124.
Цибранска-Костова, Марияна. 2004. Катарският требник и богомилската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 42–67.
Цибранска-Костова, Марияна. 2010. Патриарх Евтимий и Йоан Постник. Български език 57. (Български Език). 52–60.
Цибранска-Костова, Марияна. 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–52.
Цихун, Генадий. 1980. За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 11–17.
Цицерон, Марк Тулий. 1983. Избрани писма. (ed.)Недялка Георгиева. Библиотека за антична литература Хермес. (Библиотека За Антична Литература Хермес). София: Народна култура.
Цойнска, Ралица. 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 128–129.
Цойнска, Ралица. 1999. За главните букви в някои надписи. Българска реч 5. (Българска Реч). 25-26.