You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is книжовен език  [Clear All Filters]
1982
Алексова, Василка. 1982. По въпроса за наименованието на езика на славяно-румънската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–113.